Gratis verzending van 150€ 16 jaar ervaring Gratis verzending vanaf 150 € Snelle en discrete levering
 1. /
 2. Privacyverklaring

1. Privacybeleid van Growland

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming onderaan deze tekst.
Verzamelen van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens van de websitebeheerder in het gedeelte "Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking" in dit privacybeleid.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen die u heeft over gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende verklaring over gegevensbescherming.

2. Hosting en content delivery networks (CDN)
Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kunnen onder andere, maar niet uitsluitend, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens zijn die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor het uitvoeren van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het vervullen van zijn serviceverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij gebruiken de volgende hoster:

Hetzner Online GmbH
Industriestraat 25
91710 Gunzenhausen

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben we een contract voor orderverwerking afgesloten met onze hoster.

Cloudflare

Wij gebruiken de service "Cloudflare". De provider is Cloudflare Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS (hierna "Cloudflare").

Cloudflare biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery netwerk met DNS. Dit routeert technisch gezien de overdracht van informatie tussen uw browser en onze website via het netwerk van Cloudflare. Hierdoor kan Cloudflare het verkeer tussen uw browser en onze website analyseren en fungeren als een filter tussen onze servers en mogelijk kwaadaardig verkeer van het internet. Hierbij kan Cloudflare ook cookies of andere technologieën gebruiken om internetgebruikers te herkennen, maar deze worden alleen gebruikt voor het hier beschreven doel.

Het gebruik van Cloudflare is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Meer informatie over het onderwerp beveiliging en gegevensbescherming bij Cloudflare vindt u hier: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Sluiting van een contract voor verwerking in opdracht

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben we een opdrachtverwerkingscontract afgesloten met Cloudflare.

Google cloud CDN

We gebruiken het content delivery network Google Cloud CDN. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery network. Technisch gezien wordt de informatieoverdracht tussen uw browser en onze website via het netwerk van Google geleid. Hierdoor kunnen we de wereldwijde toegankelijkheid en prestaties van onze website verbeteren.

Het gebruik van Google Cloud CDN is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Meer informatie over Google Cloud CDN vindt u hier: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=de.

Sluiting van een contract over verwerking in opdracht

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben we met Google een opdrachtverwerkingscontract gesloten over het gebruik van Google Cloudflare CDN.

3 Algemene opmerkingen en verplichte informatie
Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over het verantwoordelijke kantoor

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Rome International GmbH & Co. KG
Sorbenstrasse 22
20537 Hamburg

Telefoon: +49 (0) 40-244241670
E-mail: datenschutz@growland.net

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Bewaartermijn

Tenzij binnen dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

Op onze website zijn onder andere tools van bedrijven uit de VS of andere derde landen geïntegreerd die vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet veilig zijn. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze derde landen en daar worden verwerkt. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, DSGVO).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 21 (2) VAN DE DUITSE WET INZAKE GEGEVENSBESCHERMING).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overdragen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als er na het sluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens aan ons door te geven (bijv. rekeningnummer in het geval van machtiging tot automatische incasso), zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vinden uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor dit doel en voor verdere vragen over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.
 • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens op onwettige wijze is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of geldend te maken, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing.
 • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21 (1) DSGVO, moet er een afweging van uw en onze belangen plaatsvinden. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

4. Gegevensverzameling op deze website
Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op je eindapparaat totdat je ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door je webbrowser.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO, tenzij een andere wettelijke basis is aangegeven. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, is de opslag van de betreffende cookies uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Toestemming voor cookies met Consent Manager Provider

Onze website gebruikt de cookietoestemmingstechnologie van Consent Manager Provider om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat en om dit te documenteren op een manier die voldoet aan de gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden, website: https://www.consentmanager.de (hierna "Consent Manager Provider").

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van Consent Manager Provider om uw toestemming en andere verklaringen met betrekking tot het gebruik van cookies te verkrijgen. Consent Manager Provider slaat vervolgens een cookie op in uw browser om de aan u gegeven toestemmingen of de intrekking daarvan te kunnen toewijzen. De op deze manier verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, totdat u zelf de cookie van Consent Manager Provider verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

Consent Manager Provider wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

Contract voor orderverwerking

Wij hebben met Consent Manager Provider een contract voor orderverwerking gesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat Consent Manager Provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

Server logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • verwijzende URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijdstip van het serververzoek
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6, lid 1, onder f) DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) DSGVO) indien hierom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f) DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Communicatie via WhatsApp

Voor communicatie met onze klanten en andere derden gebruiken we onder andere de instantberichtendienst WhatsApp. De aanbieder is WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Communicatie vindt plaats via end-to-endencryptie (peer-to-peer), waardoor WhatsApp of andere derden geen toegang kunnen krijgen tot de communicatie-inhoud. WhatsApp heeft echter wel toegang tot metadata die worden gegenereerd in de loop van het communicatieproces (bijv. afzender, ontvanger en tijd). We willen er ook op wijzen dat WhatsApp naar eigen zeggen persoonlijke gegevens van gebruikers deelt met het moederbedrijf Facebook, dat is gevestigd in de VS. Meer informatie over gegevensverwerking is te vinden in het privacybeleid van WhatsApp op: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp wordt gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang om zo snel en effectief mogelijk te communiceren met klanten, geïnteresseerden en andere zakelijke en contractuele partners (art. 6 lid 1 letter f DSGVO). Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de gegevensverwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van de toestemming; deze kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

De tussen en op WhatsApp uitgewisselde communicatie-inhoud blijft bij ons totdat je ons verzoekt deze te verwijderen, je toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van je verzoek is voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

We gebruiken WhatsApp in de variant "WhatsApp Business".

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vind je hier: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

We hebben onze WhatsApp-accounts zo ingesteld dat deze niet automatisch gegevens matchen met het adresboek op de gebruikte smartphones.

Registratie op deze website

U kunt zich registreren op deze website om extra functies op de site te gebruiken. Wij zullen de hiervoor ingevoerde gegevens alleen gebruiken voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden ingevuld. Anders wijzen we de registratie af.

In het geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of in het geval van technisch noodzakelijke veranderingen, zullen we het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven, gebruiken om je op deze manier te informeren.

De tijdens de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt voor het uitvoeren van de gebruikersrelatie die door de registratie tot stand is gekomen en, indien nodig, voor het initiëren van verdere contracten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. Analysetools en reclame
Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het dient alleen voor het beheren en afspelen van de tools die erdoor worden geïntegreerd. De Google Tag Manager registreert echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaves, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat aan de betreffende gebruiker of zijn eindapparaat wordt toegewezen.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of apparaatfingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

We hebben een opdrachtverwerkingscontract afgesloten met Google en implementeren volledig de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken met Google Analytics

Deze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics om binnen het advertentienetwerk van Google geschikte advertenties aan websitebezoekers te kunnen tonen. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die verklaringen bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals weergegeven in het item "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Google Analytics e-commerce tracking

Deze website gebruikt de "e-commerce tracking"-functie van Google Analytics. E-commerce tracking stelt de websitebeheerder in staat het koopgedrag van websitebezoekers te analyseren om zijn online marketingcampagnes te verbeteren. Hierbij wordt informatie geregistreerd zoals geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het kopen van een product. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID, die wordt toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

Opslagperiode

Gegevens die door Google zijn opgeslagen op gebruikers- en gebeurtenisniveau en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersidentificatoren (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google-advertenties

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen we advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Als websitebeheerder kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn serviceproducten.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Hoe Google uw gegevens gebruikt als u akkoord gaat met het gebruik van cookies: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Google AdSense (niet gepersonaliseerd)

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een service voor het integreren van advertenties. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken Google AdSense in de "niet-gepersonaliseerde" modus. In tegenstelling tot de gepersonaliseerde modus zijn de advertenties dus niet gebaseerd op uw eerdere gebruikersgedrag en wordt er geen gebruikersprofiel van u gemaakt. In plaats daarvan wordt zogenaamde "contextuele informatie" gebruikt om de advertenties te selecteren. De geselecteerde advertenties zijn dan bijvoorbeeld gebaseerd op je locatie, de inhoud van de website waarop je je bevindt of je huidige zoektermen. U kunt meer te weten komen over de verschillen tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde targeting met Google AdSense op: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Houd er rekening mee dat cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. apparaatvingerafdruk) ook kunnen worden gebruikt wanneer u Google Adsense in de niet-gepersonaliseerde modus gebruikt. Volgens Google worden deze gebruikt om fraude en misbruik tegen te gaan.

Het gebruik van AdSense is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

U kunt uw advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://adssettings.google.com/authenticated.

Meer informatie over de reclametechnologieën van Google vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/ads en https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijv. klikken op bepaalde producten) om u in te delen in bepaalde advertentiedoelgroepen en vervolgens passende reclameboodschappen aan u af te spelen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de advertentiedoelgroepen die met Google Remarketing zijn gemaakt, worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc).

Als u een Google-account hebt, kunt u bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van Google Remarketing is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn producten. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Doelgroepvorming met klantenmatching

Om doelgroepen te maken, gebruiken we onder andere Google Remarketing's customer matching. Hierbij dragen we bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Als de klanten in kwestie Google-gebruikers zijn en ingelogd zijn op hun Google-account, krijgen ze passende reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bijv. op YouTube, Gmail of in de zoekmachine).

Google bijhouden van conversies

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Conversion Tracking kunnen Google en wij zien of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld evalueren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten het vaakst zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. We leren het totale aantal gebruikers die op onze advertenties hebben geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

Het gebruik van Google conversion tracking is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over conversietracking door Google is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook-pixel

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruikbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als sitebeheerder.

Het gebruik van de Facebook-pixel is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor zover op onze website persoonsgegevens worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die plaatsvindt na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de gegevensbeschermingsveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons laat gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaringen van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook uitschakelen in het instellingengedeelte voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u zijn aangemeld bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Nieuwsbrief
Gegevens nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevuld in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "unsubscribe"-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel is opgehouden te bestaan. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitieme belang volgens art. 6 lid 1 letter f DSGVO.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst opgeslagen in een zwarte lijst, indien nodig, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. Je kunt bezwaar maken tegen de opslag als jouw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Sendinblue

Deze website gebruikt Sendinblue voor het verzenden van nieuwsbrieven. De provider is Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, Duitsland.

Sendinblue is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die je invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Sendinblue in Duitsland.

Gegevensanalyse door Sendinblue

Met behulp van Sendinblue kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. We kunnen bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Op deze manier kunnen we onder andere bepalen op welke links het meest is geklikt.

We kunnen ook zien of bepaalde eerder gedefinieerde acties zijn uitgevoerd na het openen/klikken (conversiepercentage). Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of je een aankoop hebt gedaan nadat je op de nieuwsbrief hebt geklikt.

Sendinblue stelt ons ook in staat om de nieuwsbriefontvangers onder te verdelen ("clusteren") naar verschillende categorieën. Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen bijvoorbeeld worden onderverdeeld op basis van leeftijd, geslacht of woonplaats. Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden afgestemd op de respectievelijke doelgroepen.

Als je niet wilt dat Sendinblue je nieuwsbrief analyseert, moet je je afmelden. Hiervoor plaatsen we een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht.

Gedetailleerde informatie over de functies van Sendinblue vind je op de volgende link: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

Wettelijke basis

De gegevensverwerking is gebaseerd op jouw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

Bewaartermijn

De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst opgeslagen in een zwarte lijst, indien nodig, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Raadpleeg voor meer informatie de gegevensbeschermingsbepalingen van Sendinblue op: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

We hebben een contract gesloten met Sendinblue waarin we Sendinblue verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

7. Plugins en tools
YouTube

Op deze website staan video's van de website YouTube. De beheerder van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u een van onze websites bezoekt waarop YouTube is ingesloten, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hierdoor weet de YouTube-server welke van onze pagina's je hebt bezocht.

Verder kan YouTube verschillende cookies opslaan op jouw eindapparaat of vergelijkbare technologieën gebruiken voor herkenning (bijv. apparaat vingerafdruk). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Als je bent ingelogd in je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct te koppelen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gemaakt. Voor dit doel analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij om zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in het Privacybeleid van Google en de Gebruiksvoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. Online marketing en affiliate programma's
Affiliateprogramma's op deze website

De websitebeheerder neemt deel aan partnerprogramma's voor partners. Als u klikt op een advertentie op onze website die deelneemt aan het affiliateprogramma en vervolgens een transactie uitvoert (bijv. een aankoop), ontvangen wij hiervoor een vergoeding van onze affiliatepartners. Hiervoor is het noodzakelijk dat onze affiliate partners u identificeren en kunnen nagaan dat u via de bij ons geplaatste advertentie bij het desbetreffende product terecht bent gekomen en dat u de vooraf bepaalde transactie hebt verricht. Hiervoor gebruiken onze partners cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. vingerafdrukken van apparaten).

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de juiste berekening van de vergoeding van zijn partners. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wij nemen deel aan de volgende affiliate-programma's:

Affiliate programma van WebStollen

9. eCommerce en betalingsproviders
Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor online shops, dealers en goederenverzending

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractafhandeling, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsafhandeling. Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Betalingsdiensten

We integreren betaaldiensten van externe bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de aanbieder van de betalingsdienst om de betaling te verwerken. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van art. 6 lid 1 letter b DSGVO (contractverwerking) en in het belang van een soepel, gemakkelijk en veilig betalingsproces (art. 6 lid 1 letter f DSGVO). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is art. 6 lid 1 letter a DSGVO de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemmingen kunnen te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

In het kader van deze website maken we gebruik van de volgende betaaldiensten / payment service providers:

PayPal

De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

De aanbieder van de betaaldienst is Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, Verenigde Staten. Je vindt het privacybeleid van Apple hier: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Klarna

De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijvoorbeeld huurkoop). Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen (Klarna checkout solution), dan verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. Meer informatie over het gebruik van Klarna-cookies vindt u op de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Meer informatie hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Klarna op de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Winkelevaluatie Trust Pilot Trustbadge

Rome International GmbH & Co. KG kan per e-mail contact met u opnemen om u uit te nodigen de service en/of producten die u van ons heeft ontvangen te beoordelen om zo uw feedback te verzamelen en onze service en producten te verbeteren. Omdat we gebruik maken van een extern bedrijf, Trustpilot
A/S ("Trustpilot"), verzamelen we uw naam, e-mailadres en referentienummer voor dit doel.
uw naam, e-mailadres en referentienummer met Trustpilot voor dit doel. Als u meer wilt weten over hoe Trustpilot uw gegevens verwerkt, kunt u hun privacybeleid hier bekijken.

Loading ...